Sederová večeře
Sederová večeře - hod beránka

Zelený čtvrtek, 29. března 2018 od 17.00 hodin

Na památku vyvedení z Egypta, slavili a dodnes slaví Židé každoročně pesachový seder, slavnost spojenou s hostinou, připomínající vysvobození z otroctví, Boží vedení a dar svobody. Scházejí se, aby o Boží záchraně nejenom slyšeli, ale aby si ji zpřítomnili – a to nejen čtením příběhů z Bible a kázáním, písněmi a rozhovorem, ale také symbolickým jednáním, společným jídlem a obecenstvím kolem stolu.

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Hod beránka obsahuje mnoho symbolických prvků (odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin a nekvašeného chleba, pití čtyř pohárů vína, a další). Vedle toho, že všechny tyto věci připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, ukazovaly také dopředu, k příchodu zaslíbeného Mesiáše a jeho dílu záchrany světa.

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Pesachový seder, hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Při sederové slavnosti v Jeruzalémě v předvečer svého zatčení, odsouzení a smrti na kříži (při tzv. poslední večeři) pověřil své učedníky, aby jedli chleba a pili víno na jeho památku. Ustanovil tak svátost chleba a vína, eucharistii, Večeři Páně.

Když porozumíme tomu, proč a jak se slavil hod beránka, pochopíme mnohem plněji tajemství svaté Večeře Páně. Porozumíme ve větší hloubce a šíři, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané nazývají Ježíše Beránkem, obětovaným za hříchy světa. Budeme intenzivněji vtaženi do pašijního a velikonočního dění.

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Sederovou slavnost, hod beránka, budeme slavit na Zelený čtvrtek, 29. března 2018 od 17.00 hodin, v kostele Milíče z Kroměříže na Jižním Městě v Praze.

O tom, jak a proč se hod beránka slavil, si budeme nejenom povídat, ale budeme sami slavit: jíst ze sederového talíře (třeba karpas, charoset nebo nekvašený chleba), pít čtyři poháry, dělat symbolické úkony (naklánět se doleva). A přitom budeme naslouchat zvěsti o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta, i o spáse, kterou přinesl Boží Beránek Kristus, obětovaný na kříži.

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní MěstoSrdečně vás zveme. Slavnost je otevřená pro všechny, členy sboru i hosty, dospělé i děti.

Kvůli přípravě večera (jídla, atd.) je nutné se k účasti na slavnosti předem závazně přihlásit u faráře Michala Šourka (michal.sourek(at)evangnet.cz), nejpozději do neděle 25. 3. 2018.

Přihlásit se je možné do naplnění kapacity. Příspěvek na pokrytí nákladů slavnosti dělá cca 150 Kč.

Pozvánku ve formátu PDF najdete zde.

 

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)