Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Audioarchiv kázání z našich bohoslužeb

Zde si můžete poslechnout kázání z našich bohoslužeb. Srdečně Vás ale zveme - přijďte a slavte nedělní bohoslužby spolu s námi. Poslechnout si kázání je jen náhražka. Být u toho naživo je rozhodně lepší. Obecenství sboru se nedá nahradit internetem. Bylo by škoda, kdyby Vaše místo v kostele zůstalo prázdné. Něco moc důležitého by nám tu chybělo. A to - Vy. Těšíme se na Vás! :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nadpis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx šedá: #9A9A9A oranžová: #FF9900 modrá:#0f1353 modrá podT: #336699

Smysl Ježíšovy oběti na kříži
Židům 9,11-15.24-28

... Tahle naděje je pevná a jistá. Vím, kam jdu, vím, kde skončím. Vím, co a kdo tam na mě čeká. Proto nám kříží cestu svým křížem. Chce, aby se naše cesty protnuly a spojily. Protože to, co udělal, protože to, že se obětoval na kříži, udělal pro nás. Nechejte ho, aby vám zkřížil cestu, aby vám vstoupil do cesty a do života. ... (záznam celých bohoslužeb)


Boží pokoj, přístup k Bohu a naděje
Římanům 5,1-11 (22.3.2020)

... Tahle naděje je pevná a jistá. Vím, kam jdu, vím, kde skončím. Vím, co a kdo tam na mě čeká. Čeká na mě Boží věčnost, Boží sláva, Bůh sám. Tahle naděje je tak skvělá, že se jí mohu i chlubit. „A nejen to: chlubíme se i utrpením.“ ... (záznam celých bohoslužeb)


Napodobujte Boha
Efezským 5,1-11 (15.3.2020)

... Milované Boží děti následují příklad svého Spasitele a Pána. Chtějí to, co chce on, jeho vůli přijímají za svou, Boží vůle se stává smyslem a posláním, obsahem a cílem jejich života. Chtějí a touží žít v úplné jednotě s Boží vůlí. ... (záznam celých bohoslužeb)


Boží vůle - naše posvěcení
1. Tesalonickým 4,1-8 (8.3.2020)

... Posvěcení nejsou zbožné výkony, kterými si získáváme spásu. Tu získáváme z milosti, díky oběti Ježíše Krista a skrze víru v něho. Kdo nezaslouženou Boží milost v Kristu přijal, žije život posvěcení jako důsledek této přijaté milosti. Nechává v sobě působit Boží milost a lásku, nechává se působením Boží lásky a milosti stále víc proměňovat k Božímu obrazu. To je posvěcení. ...


Dobrý Boží služebník
2. Korintským 6,1-10 (1.3.2020)

... Díky Kristovu životu se křesťan, ani když je tlačen, nepodvoluje duchu doby, neuzavírá kompromisy, nepřizpůsobuje se schématům tohoto věku, protože tím by urážel Krista a dával důvod k pohoršení a odváděl by – sebe i druhé od spásy. ...


Láska je největší
1. Korintským 13 (23.2.2020)

... Protože mě Ježíš miluje a znovu a znovu dává do pořádku můj život, zahrnul mě do své spásy, nemusím nad nikým lámat hůl. Mohu se na druhé dívat jeho očima, se shovívavostí a trpělivostí jeho lásky. ...


Síla uprostřed slabosti
2. Korintským 12,7-10 (16.2.2020)

... „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ To není slovo pro slabochy a lenochy. Ale je to slovo pro slabé, pro zraněné. Je to slovo veliké naděje. ...


Běžte tak, abyste získali cenu vítěze
1. Korintským 9,24-27 (9.2.2020)

... Nestačí jen začít, nestačí jen se zúčastnit, je potřeba vyhrát: tím, že dobře běžím a doběhnu až do cíle. Začátek s Kristem, obrácení, je start. Tím to začíná a je důležité odstartovat, ale pak to pokračuje závodem, během. Potem, dřinou, výdejem energie, kázní, sebezapřením, nesením kříže. ...


Nebuďte nikomu dlužni nic, než lásku
Římanům 13,8-10 (2.2.2020)

... Bližnímu dělám zlé, nejednám s ním s láskou, když vše, o čem tvrdí, že mu to dává potěšení a radost, je mu to příjemné a milé, toleruji (nebo dokonce žehnám), i když to odporuje Božím přikázáním. Bližnímu dělám zle, když mu neřeknu, že uspokojovat vlastní tužby a vášně, touhu po štěstí a spokojenosti, hledat sebeuplatnění a seberealizaci za mantinely Božích přikázání, je cesta do pekel. ...


Vzdej se pomsty, přenechej soud Bohu
Římanům 12,17-21 (26.1.2020)

... Křesťan se nenechává svým Spasitelem vytrhnout ze schémat a osvobodit od vzorců odplaty a pomsty, platících v tomto světě. Z Boží síly jedná podle pravidel Božího království, podle Božího návodu pro život. Boží návod pro život říká: Vzdej se pomsty, přenech soud Bohu, miluj i nepřítele. ...


Upřímná, bratrská a pokorná láska
Římanům 12,9-16 (19.1.2020)

... Praktická část epištoly totiž není jen nářkem nebo stížností nad špatnou morálkou a chováním adresátů, doprovozenou výzvou k polepšení. Vychází z jasného křesťanského učení, na kterém vše praktické stojí a ze kterého to všechno vyplývá a vychází, v němž to má svůj zdroj a původ. Výzva jednat křesťansky není možná bez pevného základu, kterým je jasné křesťanské učení, jehož středem je Ježíš Kristus. ...


Nepřizpůsobujte se, nechte se proměnit!
Římanům 12,1-2 (12.1.2020)

... Nenechte si vnutit schéma, nepoužívejte formuli, podle které žije starý svět kolem vás. Nežijte jeho představami a hodnotami. Nežijte vzorci myšlení a jednání, kterými se řídí bezbožný svět. ...


Věřím, pomoz mé nedověře! (kázání k bibl. heslu na rok 2020)
Marek 9,24 (1.1.2020)

... Ke Kristu můžeme a musíme jedině takhle: jako ti, kdo mu chtějí věřit a důvěřovat – s vyznáním: Věřím! A přitom pokorně a s vědomím slabosti, křehkosti a nedostatečnosti vlastní víry – proto s prosbou: Pomoz mé nedověře! ...


Boží syn člověkem, člověk Božím synem
Galatským 4,4-7 (29.12.2019)

... Tohle jsou Vánoce, to je jejich jádro. Boží Syn přišel, aby si se mnou vyměnil místo. „Chudobu a nízkost naši vzal, aby nás ved k výšinám.“ ...


Zlato, kadidlo a myrha - tři dary
Matouš 2,1-11 (25.12.2019)

... Nebýt to důležité, Matouš by je nezmínil. Ale jejich dary měly zvláštní účel. Porozumět významu těchto darů nám pomůže lépe pochopit smysl Vánoc, smysl Ježíšova příchodu na svět. Protože v těch darech je to vyjádřeno. Zlato, kadidlo a myrha. Co říkají dary mudrců o Ježíši? ...


Služebník a správce
1. Korintským 4,1-5 (15.12.2019)

... V pořádku musí být nejenom, co člověk dělá, ale také proč to dělá, jeho pohnutky. Nesmí mi jít o vlastní agendu a vlastní zájmy, ale o Kristovy věci. Moje vlastní já musí ustoupit, musí mi jít o to a musím si hledět toho, co je Krista Ježíše. ...


Přijímejte jeden druhého
Římanům 15,7 (8.12.2019)

... Přijímat jako Kristus také znamená pracovat na sobě a měnit se. Stejně jako Kristus nečekal, až se změním já, ale sám se změnil, stal se člověkem a přišel za mnou, i já musím začínat změnou u sebe. Tam začíná opravdová láska. ...


Je advent: ven z postele, obleč se a do práce
Římanům 13,8-14 (1.12.2019)

... Noc ale pokročila a den se přiblížil. Začíná svítat. Objevují se první záblesky nového rána. Ne proto, že by lidé konečně dostali rozum, začali být lepší a svět se tím aspoň trochu prosvětlil. Světlo nového dne přichází, protože přichází Ježíš. ...


Modlitba díku, jistoty a naděje
Filipským 1,1-10 (17.11.2019)

... Kdo děkuje, tomu se otevírají oči pro to dobré a krásné ve sboru, pro Boží působení a přítomnost – navzdory všem nedostatkům. Bez díku člověk snadno propadne zkreslenému selektivnímu vidění. Začne si všímat jen toho, co mu vadí, co ho obtěžuje. Soustředí se jen to, co nepovažuje za dobré a s čím má problémy.


Děkuji Bohu, který utvrzuje vaši víru
1. Korintským 1,4-9 (20.10.2019)

... Bohem utvrzená víra ví: Ano, přesně tak to Bůh řekl. A jeho slovo platí. Bůh řekl, že skrze Krista, skrze jeho kříž, dává svoji milost. A tak to je. Tak to platí. Bůh řekl, že ten, kdo přijal Krista, bude díky němu při posledním soudu v Božích očích nevinný a obstojí. A tak to platí. Tak to je. ...


Apoštolova modlitba
Efezským 3,14-21 (6.10.2019)

... Kristovo přebývání v nás znamená, že se opíráme o jeho zaslíbení, která potěšují a povzbuzují. A že z jeho slova vycházíme při svých každodenních rozhodováních, když stojíme na křižovatkách života a přemýšlíme, kam a kudy se dát. ...


Působení a ovoce Ducha svatého
Galatským 5,16-24 (22.9.2019)

... Ovoce Ducha svatého je láska. A toto ovoce, plod lásky, náš pomeranč, když je správně dorostlý, se skládá z různých dílků, ctností, postojů, vlastností. Všechny jsou součástí lásky. Radost je jásající a veselá láska. Pokoj je uzdravující a dobrotivá láska. Trpělivost je snášející a vytrvalá láska. ...

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2020)