Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 24.03.2017 v 15.06)


Bohoslužby
 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.00
 • od úterý 24. ledna se v rámci biblické hodiny koná kurs Objevování křesťanství

Katecheze

 • příprava na křest - úterý 19.00 a individuálně dle domluvy

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - čtvrtek 17.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - nový běh od září 2017

Předmanželská příprava

 • prozhovory se snoubenci - dle domluvy

Mateřské centrum Pramínek

Mládež

 • schází se příležitostně

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Přejeme vám krásný čas prázdnin a dovolených

Kristus ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Kristus ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Kristus ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Kristus ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pasti.
Kristus ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Kristus ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Kristus ať je nad vámi, aby vám žehnal, dával vám radost a pokoj a lásku. Amen.

Sborový program v červnu

Při bohoslužbách svatodušní neděle, 4. června, si připomeneme zázrak Letnic a budeme prosit, aby nás Duch svatý posvětil, naplnil silou a mocí k životu Božích dětí. Bohoslužby pro velké a malé slavíme s večeří Páně. Na bohoslužby navážeme zpíváním a společným sborovým obědem. Sbírka svatodušní neděle je určena na podporu práce Diakonie.

V pátek 9. června probíhá Noc kostelů. Kostel Milíče z Kroměříže bude pro návštěvníky otevřen od 18.00 do 22.00 hodin.

Kázáním v neděli 11. června slouží Tomáš Zavadil, v neděli 18. června Anna Šourková.

V neděli 25. června zakončíme školní rok děkovnými bohoslužbami pro malé i velké, s požehnáním na prázdniny a se zvěstí o zástupu svědků víry a o Mesiáši, který přijde na konci časů.

V pátek 30. června se v kostele konají bohoslužby Evangelické akademie Praha s rozdáváním vysvědčení studentům.

Sborový program v květnu

V neděli 7. května (neděle Jubilate) slavíme bohoslužby pro malé i velké s příběhem o statečném vyznání tří mužů, kteří zůstali věrní Hospodinu a poslechli jeho přikázání, že člověk se nemá klanět ničemu a nuikomu, jenom jemu (Daniel 3).

Při bohoslužbách v neděli 14. května (neděle Cantate) se necháme oslovit příběhem o pýše a ztrátě rozumu, o pokoře a moudrosti a milosti (Daniel 4). Při bohoslužbách přijmou svátost křtu Jan a Julie Koubkovi a Anna a Štěpán Tučkovi.

Mené, mené, tekel ú-parsín, tajemný nápis na stěně (Daniel 5) bude tématem bohoslužeb v neděli 21. května (neděle Rogate) Od 18.00 hodin se v neděli 21. května konají ekumenické bohoslužby.

Při bohoslužbách v neděli 28. května (neděle Exaudi) se necháme oslovit příběhem knihy Ester.

V pondělí 29. května se od 12.12 konají absolventské bohoslužby Evangelické akademie s rozdáváním maturitních vysvědčení.

V neděli 4. června (svatodušní neděle) slavíme bohoslužby pro malé i velké s díkem za dar Ducha svatého a prosbou, aby nás Boží Duch naplnil svou mocí a silou ke službě a svědectví. Bohoslužby slavíme s večeří Páně. Na bohoslužby navazuje kreativní program a sborový oběd.

V úterý 9. května končí poslední lekcí kurs Objevujeme křesťanství. Od úterý 16. května budeme na biblických hodinách studovat Janovo evangelium.

Sborový program v březnu a dubnu

Ve středu 1. března začíná postní období, čas duchovní obnovy, modlitby a studia Bible, půstu především od toho, co nás odvádí od víry a služby Bohu i bližním.

V neděli 5. března (1. postní neděle) slavíme bohoslužby pro malé i velké s příběhem o králi Jóšijášovi, jeho obnově života víry a lásce k Písmu.

Neděle 12. března (2. postní) bude mít jako své téma volání k obnově, zvěst proroka Izajáše. Při bohoslužbách bude pokřtěna Petra Bertová. V neděli 19. března (3. postní) nám zazní Jeremiášovo volání k pokání (Jeremiáš 7). Od 18.00 se konají postní ekumenické bohoslužby.

Soud ohlašovaný prorokem Jeremiášem (Jeremiáš 36) bude tématem bohoslužeb v neděli 26. března.

V neděli 2. dubna (5. postní) nás bude provázet příběh o Jonášovi. Protože je to první neděle v měsíci, slavíme bohoslužby pro malé i velké.

Ve čtvrtek 6. dubna se od 19.00 hodin v kostele koná benefiční koncert pro Milíčovu kapli v Malešicích. Židovské písně hraje Alexandr Shonert.

V neděli 9. dubna (Květná neděle) slavíme bohoslužby s připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma.

Na Zelený čtvrtek, 13. dubna, se od 17.00 hodin koná sederová slavnost připomínající vyvedení z otroctví v Egyptě i z otroctví hříchu. K účasti je nutné se přihlásit.

Velkopáteční bohoslužby se čtením a rozjímáním pašijí podle Matouše začínají v 9.30 hodin.

Srdečně zveme na bohoslužby Velikonoční neděle, 16. dubna od 9.30, s radostnou zvěstí o Ježíšově vzkříšení z mrtvých.

Od 24. ledna probíhá kurz Objevování křesťanství (OK), který se koná v úterý od 18.15 hodin. Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 17.00 hodin.

Sederová slavnost - hod beránka

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Letošní sederová slavnost, hod beránka, se koná na Zelený čtvrtek, 13. dubna 2017, od 17.00 hodin. Podrobnější informace o sederové slavnosti, jak a proč ji slavíme, najdete zde. Srdečně zveme. Z organizačních důvodů je nutné se k účasti na slavnosti přihlásit, a to nejpozději do neděle 9. dubna.

Benefiční koncert - Alexander Shonert hraje židovské písně

Srdečně zveme na benefiční koncert v kostele Milíče z Kroměříže v Praze-Chodově pro Milíčovu kapli v Praze-Malešicích. Židovské písně hraje Alexander Shonert. Ve čtvrtek, 6. dubna 2017 od 19.00 hodin. Plakát ke koncertu najdete zde.

Objevování křesťanství (OK) - kurz o základech křesťanství

Srdečně vás zveme na kurz pro lidi, kteří se chtějí dozvědět, o co v křesťanství jde, anebo si jen osvěžit základy křesťanské víry. Kurz probíhá vždy v úterý od 18.15 hodin v kostele Milíče z Kroměříže, začínáme v úterý 24. ledna 2017. Bližší informace a přihlášky u faráře M. Šourka Více o kurzu OK najdete na objevovanikrestanstvi.cz.

Biblické heslo pro rok 2017

Biblické heslo pro rok 2017 je Boží zaslíbení: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha (Ezechiel 36,26). Kázání k biblickému heslu z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2017)