Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 13.02.2019 v 10.25)


Bohoslužby
 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) a záznam aktuálních kázání najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.15

Katecheze

 • příprava na křest, rozhovory o víře - pondělí 18.00 a individuálně dle domluvy

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - čtvrtek 18.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - středa 18.30

Střední generace

 • jednou měsíčně, obvykle poslední pátek 18.00

Předmanželská příprava

 • předmanželská příprava, rozhovory se snoubenci - dle domluvy

Kavárnička (nejen) pro seniory

 • rozhovory a sdílení nad kávou, první středa v měsíci 10.00-12-00

Mládež

 • schází se příležitostně

Mateřské centrum Pramínek

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Sborový program v březnu a dubnu (postní doba a Velikonoce)

Neděle 3. března bude bohatá na hudbu. Na bohoslužby, při kterých poslouží kázáním farář Aleš Wrana, kaplan evangelické konzervatoře, naváže od 11.00 koncert studentů Církevní konzervatoře z Olomouce. Uslyšíme hudbu pro varhany a pro zobcové flétny. Po koncertě se koná společný sborový oběd.

Ve středu 6. března (první středa v měsíci) se od 10.00 koná kavárnička nejen pro seniory. Na programu je povídání o smyslu postní doby.

Postní dobu, čtyřicetidenní období duchovní obnovy, zahájíme kajícími bohoslužbami s večeří Páně a popelcovým požehnáním na Popeleční středu, 6. března, od 18.00 hodin.

Neděle 10. března (neděle Invocavit) je první nedělí postního období. Tématem bohoslužeb bude Ježíš jako dobrý Pastýř (J 10,11-30). Bohoslužby slavíme s večeří Páně.

Druhou postní neděli (Reminiscere), 17. března, se necháme oslovit příběhem o vzkříšení Lazara (J 11).

Na neděli 17. března od 10.30 hodin svolává staršovstvo sboru výroční sborové shromáždění. Na programu bude zpráva o životě sboru, finanční zpráva, schválení rozpočtu, zpráva revizorů účtů a další. Podrobný program sborového shromáždění a seznam členů s hlasovacím právem bude k dispozici na nástěnce, resp. v kanceláři sboru.

V neděli 17. března od 18.00 hodin slavíme postní ekumenické bohoslužby.

Třetí postní nedělí (Oculi), 24. března, nás bude provázet Ježíšovo slovo o vinném kmeni a ratolestech (J 15).

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 29. března v 18.00 hodin.

Tématem bohoslužeb čtvrté postní neděle (Laetare), 31. března, bude příběh o Ježíšově pomazání v Betánii (J 12).

Ve středu 3. dubna se od 10.00 koná kavárnička (nejen) pro seniory. O biblických rostlinách bude vyprávět S. Burian.

Pátá postní neděle (Judica), 7. dubna, bude věnována příběhu o mytí nohou při poslední večeři a Ježíšovu povzbuzení ke službě (J 13).

Šestou postní nedělí, Květnou nedělí, 14. dubna, vstoupíme do posledního týdne postního období. Tématem bohoslužeb bude Ježíš jako Boží Beránek, který snímá hříchy světa.

Ve středu 17. dubna se od 9.00 hodin konají školní velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy i hosty, s povídáním o kříži a vzkříšení.

Na Zelený čtvrtek, 18. dubna, se opět koná sederová slavnost. K účasti je nutné se předem přihlásit (na formuláři v kostele nebo e-mailem u faráře M. Šourka). Začátek slavnosti je v 17.00 hodin, předpokládaný konec cca ve 20.00 hodin.

Velkopáteční bohoslužby, 19. dubna, se čtením pašijního příběhu o utrpení a smrti našeho Pána a Spasitele a sv. večeří Páně začínají v 9.30 hodin.

V sobotu 20. dubna se v kostele u Martina ve Zdi, od 21.00 do cca 23.30 hodin, koná velikonoční vigilie: bohoslužby s velikonočním světlem, biblickým čtením o Božích činech spásy, obnovou křestního slibu, kázáním, večeří Páně, modlitbami, zpěvem.

Na velikonoční neděli, 21. dubna, oslavíme Kristovo vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním při velikonočních bohoslužbách s vysluhováním sv. večeře Páně. Začátek bohoslužeb je v 9.30 hodin. Sbírka Velikonoční neděle je určena na Hlavní dar lásky. Zároveň do konce května probíhá sbírka na Jeronymovu jednotu.

Ekumenické bohoslužby dne vzkříšení slavíme od 18.00 hodin.

Střední generace (třicátníci) se sejde při (po)velikonočním programu v pátek 26. dubna od 18.00 hodin.

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy.

Sborový program v únoru

V neděli 3. února (4. neděle po Zjevení Páně) slavíme bohoslužby pro malé i velké. Tématem bohoslužeb bude příběh o Ježíšově setkání se samařskou ženou, o žízni a živé vodě (Jan 4).

Kavárnička (nejen) pro seniory se koná opět první středu v měsíci, tj. 6. února od 10.00 hodin. Tentokrát je na programu povídání o Milíčovi z Kroměříže.

Bohoslužby v neděli 10. února (poslední neděle po Zjevení Páně) budou mít jako svoje téma Ježíše jako dárce chleba života (Jan 6).

Nedělí 17. února (neděle Septuagesimae) nás bude provázet příběh o uzdravení nemocného u rybníka Bethesda (Jan 5).

Jako každou třetí neděli v měsíci se 17. února navečer od 18.00 hodin konají ekumenické bohoslužby.

V neděli 24. února (neděle Sexagesimae) bude tématem bohoslužeb příběh o Ježíšově setkání s cizoložnou ženou (Jan 8).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme příběh krále Davida. Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 22. února v 18.00 hodin.

Rozloučení s Jiřinou Adamcovou

Jiřina Adamcová

S nadějí, že Kristus vzkřísí k věčnému životu ty, kdo v něho uvěřili, zároveň se smutkem z odloučení, oznamujeme, že 1. února zemřela ve věku 91 let naše sestra v Kristu Jiřina Adamcová. Bohoslužby rozloučení se budou konat v sobotu 9. února 2019 od 15.00 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Bráníku. Pozvánku na bohoslužby najdete zde.

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2019, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 6. ledna bude tématem bohoslužeb Slovo, které se stalo tělem a přišlo na naši zemi, aby proměnilo svět (Jan 1,1-18).

Bohoslužby v neděli 13. ledna budou mít jako svoje téma příběh o prvních Ježíšových učednících (Jan 1,35-42)

Bohatý program nás čeká v neděli 20. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb bude příběh o svatbě v Káně (Jan 2,1-11), o proměně a radosti.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu 23. ledna vaříme polévku pro bezdomovce. Vydává se večer u hlavního nádraží.

V neděli 27. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o Ježíšově setkání s Nikodémem a jejich rozhovoru o znovuzrození (Jan 3,1-11).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 25. ledna v 18.00 hodin.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Biblické heslo pro rok 2019

Biblické heslo pro rok 2019 je výzva: Hledej pokoj a usiluj o něj. (Žalm 34,15)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb v kostele Martina ve Zdi si můžete poslechnout zde.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Vydali jsme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít. Kniha je výborným úvodem do křesťanské víry pro všechny hledající i čerstvě uvěřivší křesťany. Dobře se hodí také pro kurzy víry. Další informace o knize najdete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)