Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 24.03.2017 v 15.06)


Bohoslužby
 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.00
 • od úterý 24. ledna se v rámci biblické hodiny koná kurs Objevování křesťanství

Katecheze

 • příprava na křest - úterý 19.00 a individuálně dle domluvy

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - čtvrtek 17.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - nový běh od září 2017

Předmanželská příprava

 • prozhovory se snoubenci - dle domluvy

Mateřské centrum Pramínek

Mládež

 • schází se příležitostně

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Sborový program v červnu

Při bohoslužbách svatodušní neděle, 4. června, si připomeneme zázrak Letnic a budeme prosit, aby nás Duch svatý posvětil, naplnil silou a mocí k životu Božích dětí. Bohoslužby pro velké a malé slavíme s večeří Páně. Na bohoslužby navážeme zpíváním a společným sborovým obědem. Sbírka svatodušní neděle je určena na podporu práce Diakonie.

V pátek 9. června probíhá Noc kostelů. Kostel Milíče z Kroměříže bude pro návštěvníky otevřen od 18.00 do 22.00 hodin.

Kázáním v neděli 11. června slouží Tomáš Zavadil, v neděli 18. června Anna Šourková.

V neděli 25. června zakončíme školní rok děkovnými bohoslužbami pro malé i velké, s požehnáním na prázdniny a se zvěstí o zástupu svědků víry a o Mesiáši, který přijde na konci časů.

V pátek 30. června se v kostele konají bohoslužby Evangelické akademie Praha s rozdáváním vysvědčení studentům.

Sborový program v květnu

V neděli 7. května (neděle Jubilate) slavíme bohoslužby pro malé i velké s příběhem o statečném vyznání tří mužů, kteří zůstali věrní Hospodinu a poslechli jeho přikázání, že člověk se nemá klanět ničemu a nuikomu, jenom jemu (Daniel 3).

Při bohoslužbách v neděli 14. května (neděle Cantate) se necháme oslovit příběhem o pýše a ztrátě rozumu, o pokoře a moudrosti a milosti (Daniel 4). Při bohoslužbách přijmou svátost křtu Jan a Julie Koubkovi a Anna a Štěpán Tučkovi.

Mené, mené, tekel ú-parsín, tajemný nápis na stěně (Daniel 5) bude tématem bohoslužeb v neděli 21. května (neděle Rogate) Od 18.00 hodin se v neděli 21. května konají ekumenické bohoslužby.

Při bohoslužbách v neděli 28. května (neděle Exaudi) se necháme oslovit příběhem knihy Ester.

V pondělí 29. května se od 12.12 konají absolventské bohoslužby Evangelické akademie s rozdáváním maturitních vysvědčení.

V neděli 4. června (svatodušní neděle) slavíme bohoslužby pro malé i velké s díkem za dar Ducha svatého a prosbou, aby nás Boží Duch naplnil svou mocí a silou ke službě a svědectví. Bohoslužby slavíme s večeří Páně. Na bohoslužby navazuje kreativní program a sborový oběd.

V úterý 9. května končí poslední lekcí kurs Objevujeme křesťanství. Od úterý 16. května budeme na biblických hodinách studovat Janovo evangelium.

Sborový program v březnu a dubnu

Ve středu 1. března začíná postní období, čas duchovní obnovy, modlitby a studia Bible, půstu především od toho, co nás odvádí od víry a služby Bohu i bližním.

V neděli 5. března (1. postní neděle) slavíme bohoslužby pro malé i velké s příběhem o králi Jóšijášovi, jeho obnově života víry a lásce k Písmu.

Neděle 12. března (2. postní) bude mít jako své téma volání k obnově, zvěst proroka Izajáše. Při bohoslužbách bude pokřtěna Petra Bertová. V neděli 19. března (3. postní) nám zazní Jeremiášovo volání k pokání (Jeremiáš 7). Od 18.00 se konají postní ekumenické bohoslužby.

Soud ohlašovaný prorokem Jeremiášem (Jeremiáš 36) bude tématem bohoslužeb v neděli 26. března.

V neděli 2. dubna (5. postní) nás bude provázet příběh o Jonášovi. Protože je to první neděle v měsíci, slavíme bohoslužby pro malé i velké.

Ve čtvrtek 6. dubna se od 19.00 hodin v kostele koná benefiční koncert pro Milíčovu kapli v Malešicích. Židovské písně hraje Alexandr Shonert.

V neděli 9. dubna (Květná neděle) slavíme bohoslužby s připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma.

Na Zelený čtvrtek, 13. dubna, se od 17.00 hodin koná sederová slavnost připomínající vyvedení z otroctví v Egyptě i z otroctví hříchu. K účasti je nutné se přihlásit.

Velkopáteční bohoslužby se čtením a rozjímáním pašijí podle Matouše začínají v 9.30 hodin.

Srdečně zveme na bohoslužby Velikonoční neděle, 16. dubna od 9.30, s radostnou zvěstí o Ježíšově vzkříšení z mrtvých.

Od 24. ledna probíhá kurz Objevování křesťanství (OK), který se koná v úterý od 18.15 hodin. Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 17.00 hodin.

Sederová slavnost - hod beránka

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Letošní sederová slavnost, hod beránka, se koná na Zelený čtvrtek, 13. dubna 2017, od 17.00 hodin. Podrobnější informace o sederové slavnosti, jak a proč ji slavíme, najdete zde. Srdečně zveme. Z organizačních důvodů je nutné se k účasti na slavnosti přihlásit, a to nejpozději do neděle 9. dubna.

Benefiční koncert - Alexander Shonert hraje židovské písně

Srdečně zveme na benefiční koncert v kostele Milíče z Kroměříže v Praze-Chodově pro Milíčovu kapli v Praze-Malešicích. Židovské písně hraje Alexander Shonert. Ve čtvrtek, 6. dubna 2017 od 19.00 hodin. Plakát ke koncertu najdete zde.

Objevování křesťanství (OK) - kurz o základech křesťanství

Srdečně vás zveme na kurz pro lidi, kteří se chtějí dozvědět, o co v křesťanství jde, anebo si jen osvěžit základy křesťanské víry. Kurz probíhá vždy v úterý od 18.15 hodin v kostele Milíče z Kroměříže, začínáme v úterý 24. ledna 2017. Bližší informace a přihlášky u faráře M. Šourka Více o kurzu OK najdete na objevovanikrestanstvi.cz.

Biblické heslo pro rok 2017

Biblické heslo pro rok 2017 je Boží zaslíbení: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha (Ezechiel 36,26). Kázání k biblickému heslu z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2017)